HomeNieuwsOntwerp Watervisie

Ontwerp Watervisie

Publicatiedatum: 1 jun. 2020

 

Op 26 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Ontwerp Watervisie vastgesteld met een horizon tot 2030. De SGP heeft nu, maar ook al eerder kenbaar gemaakt, dat dit niet het juiste moment is om te komen met zo’n verstrekkend voorstel. Uitvoering alleen van dit plan zou al en jaarlijkse stijging van de lasten met ca. 3% betekenen. Met meerdere fracties (VVD, 50Plus, CDA, Ongebouwd, Gebouwd en SGP) is een amendement ingediend dat het kostenaspect pas integraal aan de orde komt bij het vaststellen van de begrotingen.

De opstelling van deze Ontwerp Watervisie heeft in de afgelopen tijd veel ambtelijke en bestuurlijke aandacht gevraagd. Er ligt nu een duidelijk stuk voor, maar de ambities hebben over het algemeen forse impact.

Al eerder hebben wij aangegeven dat het stuk voor een belangrijk deel is tot stand gekomen voor de enorme crisis waar we sinds medio maart jl. steeds duidelijker de gevolgen van zien.

Wij begrijpen dat het een teleurstelling zal zijn voor de mensen die er intensief mee bezig geweest zijn, maar wij herhalen onze dringende oproep om de invoering van de Watervisie tenminste 1 jaar op te schorten. Alleen al invoering van de Watervisie kan leiden tot een tariefstijging van minimaal 3%. Onacceptabel voor de SGP.

Daarom doen wij ook op dit moment weer een sterke oproep om invoering op te schorten met minimaal een jaar. Dan hebben we hopelijk wat meer en beter zicht op de financiële gevolgen die de coronacrisis ongetwijfeld zal hebben.
Belangrijkste argument daarvoor is dat op meerdere plaatsen in de stukken te lezen is dat we realistische ambities nastreven. Uiteraard zijn wij het daar roerend mee eens om dat te doen. Echter zijn de voorziene gevolgen voor de tarieven dat op dit moment echt niet.

Over meerdere punten heeft de SGP fractie op 13 april al een vrij uitgebreide reactie gegeven op de Ontwerp Watervisie. Ik denk niet dat we nu de ruimte hebben om dit hier in te brengen en zullen ons daarom beperken tot wat hoofdlijnen.

Maatschappij en Organisatie
Wij zijn er zeker voor om waar mogelijk de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, meedoen aan kansrijke innovaties is prima, maar we willen ons niet vastpinnen op minimaal 49% minder uitstoot in 2030.
Ook de ambitie voor circulair (tussendoel 50% minder primaire grondstoffen in 2030 en 100% in 2050) kan alleen als de kosten daarvan echt binnen de perken blijven.

Waterveiligheid
Bij Waterveiligheid is het goed om pro actief mee te werken aan het ontwikkelen van kennis en innovaties met als hoofddoel kostenbeheersing bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

Watersysteem
De SGP heeft de indruk dat het DB in de verdere toekomst tendeert richting wijzigingen in de huidige functies. Zover willen wij nu echt nog niet gaan. Ook benadrukken wij dat aanpassingen, als die al doorgevoerd worden, alleen in samenspraak en met instemming van de huidige gebruikers doorgevoerd mogen worden.

Waterketen
Met gemeenten werken aan terugdringing riooloverstorten en straten die blank komen te staan. Samenwerken op dat terrein is goed, maar de eerste verantwoordelijkheid voor rioleringen ligt toch echt bij de gemeenten. Wij hebben er moeite mee dat wij eraan meebetalen dat op te lossen omdat dit onze taak niet is.

Wij hebben inmiddels van meerdere partijen amendementen en moties langs zien komen. Wij gaan daar in deze eerste termijn bewust nog niet op in.

Lees hier de uitgebreide Reactie SGP op Ontwerp Watervisie van 13 april


Jan Visscher