HomeNieuwsUitgangspunten ontwerp kostentoedeling 2021

Uitgangspunten ontwerp kostentoedeling 2021

Publicatiedatum: 27 mei 2020

 

Op 26 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de uitgangspunten voor het ontwerp kostentoedeling voor 2021 en volgende jaren vastgesteld. Het is een wettelijke verplichting om deze minimaal een keer in de vijf jaar te herzien. Omdat naar de mening van de SGP door het waterschap steeds meer gedaan wordt voor de ingezetenen/inwoners vinden wij het alleszins redelijk dat het percentage voor de ingezetenen ook voor de komende jaren op 35 wordt gehandhaafd. Dat is dan ook zo ongeveer de enige knop waaraan je kunt draaien bij de kostentoedeling.

Over de kostentoedeling hebben we inmiddels een aantal keren duidelijke uitleg gehad, waarvoor onze dank. Zeker voor de collega’s die er voor de eerste keer mee te maken krijgen, zal dat nuttig zijn. Ook voor ons zelf is het altijd goed om even weer opgescherpt te worden.

Het belang van deze kostentoedeling is groot. Echter moeten wij ook erkennen dat er maar één knop is waar we op voorhand duidelijk aan kunnen draaien en dat is het vast te stellen percentage voor de ingezetenen.
Het percentage dat tot nu toe daarvoor gehanteerd werd, was 35%. Dat was en wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inwonerdichtheid. Op grond daarvan zouden we nu uitkomen op een percentage tussen de 20 en 30 (wij hebben 245 inwoners/km2 en die bandbreedte geldt tot 500 inwoner/km2). Ons waterschap heeft namelijk een groot werkgebied met een lage inwonerdichtheid. We mogen het percentage met maximaal 10% ophogen (o.a. bijvoorbeeld ook als meer dan 25% van het beheersgebied uit natuur bestaat. Wij halen dat net niet maar zitten er wel tegenaan).

In de afgelopen jaren kunnen wij constateren dat we steeds meer doen voor onze ingezetenen. Te noemen zijn bijvoorbeeld de overname van stedelijk water, steeds meer voor recreatieve voorzieningen, cultuurbehoud, educatie en ook internationale samenwerking. En ook de natuur is voor een zeer groot deel vooral van belang voor onze inwoners/de ingezetenen. Verder omvat ook het werk in het kader van het Hoogwaterschermingsprogramma (HWBP) veel dat voor het algemeen belang is.

Wij waren dan ook zeer teleurgesteld dat vooral Water Natuurlijk en de ChristenUnie in Deltabijeenkomsten (en in deze AB vergadering vooral ook AWP) een sterke voorkeur hadden voor een (flink) lager ingezetenendeel.

Dan zullen ze wel denken dat de SGP vooral voor de boeren opkomt. Dat wil ik toch ontzenuwen. Ik zou mij schamen als ik wel allerlei voorzieningen door het waterschap gefinancierd wil hebben, maar weiger ervoor te betalen. Dat zou je niet moeten willen. Wij moeten wel proberen het stelsel zo eerlijk mogelijk in te richten. Dit keer zijn geen sessies gehouden om te proberen onze kosten zo goed mogelijk toe te rekenen aan de categorieën die er gebruik van maken/er nut van hebben. Bij het voormalig waterschap Groot Salland hebben wij dat als Algemeen Bestuur (AB) wel een keer gedaan. Toen bleken de kosten voor ingezetenen uit te komen op ca. 37,5%.

Wij roepen daarom alle fracties op om nu ook in te stemmen met het vaststellen/handhaven van het percentage voor ingezetenen op 35. Zoals eerder gezegd is, vloeien de andere in het voorstel genoemde percentages voor ongebouwd, natuur en gebouwd daar uit voort.

Wij stemmen ook in met blijven hanteren van een korting van 75% voor buitendijkse gebouwen en landerijen. Ook het nu weer toepassen van een verhoging van 100% voor verharde openbare wegen heeft onze instemming (reëel zou zelfs een nog veel hogere opslag zijn, omdat de waarde van een hectare wegen veel hoger is dan een hectare landbouwgrond).

De kosten van kwijtschelding ingezetenen watersysteembeheer blijven ook toegerekend aan de categorie ingezetenen. Dat vindt de SGP een logisch voorstel.

We zullen er ons niet tegen verzetten maar de kosten van GBLT (heffen en innen) zouden naar onze mening ook vrij simpel aan de verschillende categorieën toegerekend moeten kunnen worden. Argumenten om het niet te doen, vinden we niet sterk.

In het voorstel staan ook nog enkele opties die niet worden verwerkt. Op een paar willen wij nog kort ingaan. Wat ons betreft zouden ook de kosten van verkiezingen wel rechtstreeks aan de ingezetenen worden toegerekend. Het is de enige categorie waarvoor we de verkiezingen houden en het is simpel om die daaraan toe te rekenen. Het argument dat het om een relatief gering bedrag gaat, vinden wij niet sterk. Wanneer er een directe relatie met ene categorie is, moet je het daaraan toerekenen wanneer die mogelijkheid er is.

Voorzitter, zoals u hebt kunnen beluisteren, steunt de SGP fractie bijna het gehele voorstel. Op een paar onderdelen zouden wij nog andere keuzes gemaakt hebben. Toch zullen wij uw voorstellen steunen om zo mogelijk unanieme instemming voor dit voorstel te krijgen.


Jan Visscher