7 juli 2023

Begrotingsbrief 2024

Op 27 juni 2023 heeft het Algemeen Bestuur (AB) ingestemd met de beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Dat is verwoord in de begrotingsbrief 2024. Verder hebben we kennis genomen van het financieel kader voor deze stukken en de daaruit voorgestelde tarieven en inzet egalisatiereserves.
Begrip heeft de SGP ervoor dat het nog maar kortgeleden aangetreden nieuw Dagelijks Bestuur (DB) nog niet in de gelegenheid geweest is drastische wijzigingen door te voeren. Onze fractie wil dat wel gerealiseerd zien als ons in november 2023 de definitieve begroting 2024 en meerjarenraming wordt gepresenteerd.

Wij hebben eerder vanmiddag al aangehaald dat de jaarrekening 2022 en de eerste Bestuursrapportage 2023 geen gunstig beeld laten zien. Daarom zal er echt wat moeten gebeuren.
Op 30 mei jl., toen het coalitieakkoord 2023-2027 is besproken en een nieuw Dagelijks Bestuur (DB) is benoemd, hebben wij al aangegeven dat naar onze mening de Watervisie 2030 en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 ter discussie gesteld dienen te worden. Met de cijfers die we nu hebben, is het voor ons helder en klaar dat dit dient te gebeuren.
Welke onderwerpen daarvoor het meest in aanmerking komen, is voor ons lastig aan te geven. En wij hebben er begrip voor, hebben we op 30 mei ook genoemd, dat de nieuwe coalitie dat ook nog niet kan in deze begrotingsbrief 2024.
Wij zijn van mening dat we de coalitiepartners de kans moeten geven om daarmee aan de slag te gaan met de begroting 2024, die in november behandeld zal worden.

Voorzitter, wij begrijpen best dat diverse zaken die op ons af komen, ons door andere overheden, inclusief Europa, worden opgelegd. Maar zij realiseren zich in onze ogen onvoldoende dat de burgers én de bedrijven het in deze tijd moeilijk hebben. Dan moet er pas op de plaats gemaakt worden met allerlei zaken. Voor me zelf heb ik een aantal onderwerpen een oranje kleur (onze huiskleur) meegegeven. Dat is niet bedoeld om daarmee aan te geven dat de SGP die graag gerealiseerd ziet. Maar zaken waar volgens ons niet aan te ontkomen valt, om die te temporiseren of nu niet op te pakken.

We noemen er een aantal:

  • WOM (Water Op Maat)-programma;
  • Aangepaste richtlijn behandeling stedelijk afvalwater van de Europese Commissie;
  • Programmering HWBP, hoewel we zeer terughoudend willen blijven op waterveiligheid te bezuinigen;
  • De schuldpositie die een steeds zorgelijker beeld laat zien.

Wij willen nu niet met een motie komen om het DB al in een bepaalde richting te duwen. Op dit moment hebben wij er nog vertrouwen in dat zij alles op alles zetten, om waar mogelijk, te werken aan beheersing van de lastenontwikkeling in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Wij kunnen op dit moment niet anders dan (node) instemmen met punt 1 (instemmen met de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 en meerjarenraming).
Van de andere punten hebben we kennis genomen.


Jan Visscher