23 april 2022

Evaluatie IBOOM

Op 19 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de evaluatie besproken van het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud Op Maat (IBOOM) . Dit beleid is in 2018 vastgesteld om het beleid van de voormalige waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden op elkaar af te stemmen.  Over het geheel genomen werkt het goed. Enkele fracties hebben gevraagd om toch nog enige ruimte te bieden voor afwijkingen op het zelf onderhouden van A-watergangen door het waterschap. Het helaas niet nakomen van gemaakte afspraken, de slechte uitlegbaarheid en eenduidigheid heeft de SGP doen besluiten om er toch mee in te stemmen dat het waterschap dit geheel zelf gaat uitvoeren.

Een aantal jaren (vanaf 2018) is het beleid voor IBOOM van toepassing. Dit zou na drie jaar geëvalueerd worden. Zijn we dan misschien niet een jaar te laat met deze evaluatie? Of was het gewenst om nog een jaar langer ervaring op te doen? 

Er is destijds afgesproken te streven naar maatwerk. Gebleken is dat dit bij A-watergangen moeilijk was. We lezen van afspraken die niet of slecht nagekomen werden. Daarnaast is gebleken dat de uitlegbaarheid en eenduidigheid tot veel vragen en ontevredenheid leidde. Dat zijn voor ons redenen om in te stemmen met uw voorstel onder 2c om het onderhoud van A-watergangen geheel bij het waterschap te leggen of te houden.
Bij het daar ook genoemde behalen van ecologische doelen en biodiversiteit roepen wij op om daar met nuchter boerenverstand mee om te gaan.

Breedspoor

Al veel vaker hebben wij genoemd dat we moeite hebben met het steeds minder gebruik maken van smalspoorpaden. Het beslag op (landbouw)grond is daarbij veel geringer. Dat spreekt ons aan. Nu zien we, en dat lezen we ook in het evaluatierapport, dat smalspoorpaden vaak afgegraven worden voor natuurvriendelijke oevers of moeraszones. Wij hebben er alle begrip voor dat landbouwers daar niet zo enthousiast over zijn. Op pag. 16 lezen we dat ze (terecht) moeite hebben met onderhoud dat eerst over het onderhoudspad van het waterschap ging en dat nu door het land van de aanliggende eigenaar het onderhoud uitgevoerd moet worden. Ook de toename van ongedierte en hogere onkruiddruk maakt boeren huiverig.
Blijf daarom goed in gesprek met de grondeigenaren/-gebruikers en probeer met hun signalen rekening te houden en deze opmerkingen te voorkomen of in elk geval tot tevredenheid op te lossen.

Onderhoud met smalspoor

Wij hebben in het technisch vragenuur ook gevraagd om inzicht te geven in de toename van de onderhoudskosten. Eerlijk gezegd schrikken wij er wel van dat schriftelijk geantwoord is, dat bij een zestal daarin genoemde projecten de onderhoudskosten met gemiddeld 27% stijgen. Ik kan me niet herinneren dat we vaak projectvoorstellen gehad hebben die dit soort stijgingen van onderhoud lieten zien.
Wordt er wel voldoende gekeken om die kosten te drukken?
Wij vrezen dat de komende jaren forse financiële offers van ons allen gevraagd worden. Die signalen mag ook ons waterschap niet negeren.

Kortom, blijf kritisch op ons eigen handelen, doe het onderhoud zo veel en zo goed mogelijk in samenspraak met de aanliggende grondeigenaren/-gebruikers.

Met de bijzondere aandachtspunten in uw voorstel stemmen wij in. In het bijzonder actief blijven inzetten op het gebruik van het maaisel in de kleine kringloop.

 Jan Visscher