5 mei 2021

Pilot terugwinnen cellulose RWZI Dalfsen

Op 20 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) gesproken over het voorstel van het Dagelijks Bestuur (DB) om een vervolgonderzoek te doen voor terugwinning van cellulose op de rioolwaterzuivering (rwzi) Dalfsen. Dat zou zijn voor een periode van 1,5 jaar. Aan het AB werd gevraagd daarvoor € 1,26 miljoen beschikbaar te stellen. Na genoemde periode zou besluitvorming over beëindiging of voortzetting mogelijk is met daarbij een dekkingsvoorstel.
Er is uitgebreid over gediscussieerd. Bij vele fracties stuitte het ontbreken van zicht op een sluitende businesscase op grote bezwaren.
De SGP heeft verder een amendement ingediend om het verkrijgen van subsidie als keiharde voorwaarde te stellen voor instemming.
Doordat de portefeuillehouder gevoelde niet in staat te zijn geweest het AB te overtuigen van het belang van het voorstel, heeft het DB het voorstel teruggenomen.

Het doel om, indien mogelijk, grondstoffen terug te winnen en te hergebruiken moet ons allen aanspreken. Maar een dergelijk plan moet ook realistisch zijn. In uw brief van 3 december 2019 hebt u aangegeven dat de verkenning of winning van cellulose op de RWZI Dalfsen een negatieve businesscase had. En voor zover onze informatie strekt, is dat momenteel nog het algemene beeld.

Cellulose uit afvalwater voor asfalt

Cellulose uit afvalwater voor asfalt

Echter, inzicht in businesscases hebben we niet gehad. Dat lijkt ons wel een essentiële voorwaarde voor instemmen met dit stuk. Relevante informatie hoort bij de stukken te zitten. Volledige openheid en transparant zijn, is essentieel.

De verwachtingen moeten nu wel heel veel beter zijn dan u in de hiervoor genoemde brief hebt aangegeven. Kan het DB ons duidelijk uitleggen waarom nu dit voorstel toch gedaan wordt, ondanks de niet geslaagde eerdere proef? Want alleen met woorden als een innovatief waterschap willen zijn, kunnen we niet zoveel.

Als het voorstel wordt aangenomen, wordt een proefinstallatie gekocht. Mocht de proef om wat voor reden niet slagen, dan zitten we over 1,5 jaar waarschijnlijk wel met een flinke financiële strop omdat dan nog maar 1,5 van de 20 jaar afgeschreven is. En dat risico lijkt ons het meest waarschijnlijk in het geval de proef niet voldoet.

Voor de SGP is het verder een harde voorwaarde dat de subsidie, waarover in het voorstel gesproken wordt, met 100% zekerheid wordt toegekend (aankondigen/indienen amendement).
En als de subsidie wordt toegekend, deze gelijk weer gebruiken voor verder onderzoek gaat ons op dit moment veel te ver.

Tenslotte in de eerste termijn nog een opmerking over de communicatie. Als dit voorstel wordt aangenomen zou in de kernboodschap opgenomen moeten dat er subsidie is aangevraagd. En hopelijk kan er na de besluitvorming zelfs in opgenomen worden dat ons AB dit als een harde voorwaarde heeft gesteld.

Jan Visscher