28 september 2022

RWZI Hessenpoort als Smart Energy Hub

Op 20 september 2022 heeft de meerderheid van het Algemeen Bestuur (AB)  ingestemd (Gemeentebelangen Drenthe Overijssel en SGP waren tegen) met de realisatie van het onderzoeksproject ‘RWZI Hessenpoort als Smart Energy Hub’. Daarvoor is een bruto krediet beschikbaar gesteld van € 1,7 miljoen. Er is al een REACT-EU subsidie toegekend van € 700.000.
Omdat het proefproject vijf jaar loopt, moet dit project in die vijf jaren worden afgeschreven. Voor de meerjarenbegroting 2023-2026 betekent dat extra kapitaallasten en exploitatiekosten van € 210.000.

Op zich staan wij zeker positief t.o.v. mogelijkheden om energie te besparen. Maar met alles wat wij momenteel doen aan investeringen in zonnepanelen en windturbines blijft het een gegeven dat wij daarnaast gebruik moeten maken van fossiel geproduceerde energie en/of kernenergie. Door gebrek, of juist overschotten, aan duurzaam geproduceerde energie, draaien de traditionele en kerncentrales zeer onrendabel. Dat maakt dat wij  toch gereserveerd naar dit voorstel kijken.

Volgens het voorstel gaan wij het voorliggende project uitvoeren samen met H2-GO. Wij gaan een proef doen voor 5 jaar.
Wat is de reden dat H2-GO de grootste financier is, maar relatief ook veel meer subsidie (ruim 60% t.o.v. ruim 41% voor WDODelta) naar zich toehaalt ? Was het niet logischer geweest dat dit naar evenredigheid van de investeringen gebeuren zou?
Daarom de concrete vraag waarom dit geen gezamenlijk project is. Wij zitten nu met een project waar in de verste verte geen positieve businesscase mee te behalen is.

Helaas blinkt dit voorstel, net als verschillende andere  voorstellen m.b.t. duurzaamheid, niet uit in open en transparante weergave van de cijfers. Waarom wordt op pag. 5 in de tabel niet gewoon opgeschreven dat de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten € 100.000 bedragen, bijdrage STOWA € 30.000 is en de baten energie € 20.000?
Die € 100.000 per jaar voor beheer en onderhoud lijkt ons overigens ook heel veel.

Jan Visscher