4 april 2022

Beleidskader DuurzaamDOEN 2022

Op 22 maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) het beleidskader DuurzaamDOEN 2022 vastgesteld. Aandacht hiervoor is goed, maar de voorbereiding om te komen tot dit stuk was een geheel andere tijd dan waarin we nu leven. Voor zo ver het inpasbaar is, en voldoet aan voorwaarden voor terugverdientijd enzovoort, stemt de SGP er uiteraard mee in.
Wij hebben een kanttekening geplaatst bij de jaarlijkse verhoging met 0,2 % van de begroting. Op basis van 2022 zou dat elk jaar een stijging van het budget betekenen met € 250.000. Dat gaat ons in deze onzekere tijd echt te ver. We hebben er geen amendement voor ingediend, omdat we geconstateerd hadden dat daar helaas geen steun voor was bij andere fracties.
Met de evaluatie over twee jaar, na ervaring te hebben opgedaan, zijn wij natuurlijk wel akkoord gegaan.

De richting die we met DuurzaamDOEN voor ogen hadden, ging vooral over wat we wilden tot 2030 (de kortere termijn) en tot 2050 (de lange termijn). De eerste ideeën daarover zijn gemaakt toen we dachten dat we financieel bijna alles konden doen wat we willen.

De laatste maand zijn we echter hard stilgezet. Financieel is heel veel onzeker geworden. De energievoorziening is hoogst onzeker geworden. Wij snappen best dat de voorliggende stukken daar nog niet veel aandacht aan schenken. Verwezen wordt ook op meerdere plaatsen naar de vastgestelde Watervisie “Meer dan Water” (die loopt tot 2030) en het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027. Die zijn opgesteld/vastgesteld met een heel ander toekomstbeeld dan momenteel. Dat betekent niet, dat we waar mogelijk, er geen uitvoering aan moeten geven. Wellicht zullen de prioriteiten echter wel heel anders gelegd moeten worden. Het maakt de SGP in elk geval wel voorzichtig om nu grote stappen te zetten.

Voor de benodigde extra financiële begrotingsruimte van 0,2% per jaar (is jaarlijks € 250.000 erbij), geeft de SGP in de huidige tijd nog geen instemming.

Maatregelen met nog meer nadruk op energiebesparing moeten naar onze mening voorrang krijgen. In elk geval goed om op pag. 12 van het Beleidskader DuurzaamDOEN 2022 te lezen dat ‘energie besparen’ en énergie opwekken’ in samenhang bezien zullen worden.

Toewerken naar energieneutraliteit is goed, maar daarbij mogen de kosten niet uit het oog verloren worden. Blijf ook hierin realistisch. Daarnaast zullen de mogelijkheden om de productie van groengas op te voeren, volop aandacht moeten krijgen. Met de energieprijzen die naar verwachting voorlopig wel hoog zullen blijven, lijkt dat een verantwoorde richting.

Om er ervaring mee op te doen, kunnen we instemmen met interne CO2 beprijzing. Het kan ons inzicht verschaffen wat dit voor ons gaat betekenen als het werkelijkheid wordt.

Wat veenweidegebieden betreft, zullen wij vooral mee moeten doen in processen, zowel provinciaal als landelijk, waarin geprobeerd wordt die gebieden te behouden als weidegebieden. Wij kunnen die gronden echt niet missen als we minder afhankelijk willen worden van andere landen.

Veenweidegebiedd

Terugwinning en hergebruik van materialen wordt ook in het bedrijfsleven steeds meer het uitgangspunt. Met de alsmaar stijgende  grondstofprijzen lijkt dat momenteel kansrijk. De richting die hiervoor in het beleidskader wordt genoemd, heeft onze instemming.

Met punt 1 van uw voorstel waarin hiervoor een jaarlijkse 0,2% stijging van de begrotingsruimte wilt verwerken, gaan wij op dit moment nog niet mee.
Uiteraard wel akkoord met opdoen ervaring en evalueren na twee jaar.

Lees ook: Startnotitie Beleidskader DuurzaamDOEN d.d. 17 december 2021

Jan Visscher