21 oktober 2023

Kostentoedelingsverordening Watersysteembeheer 2024

Op 17 oktober 2023 heeft het Algemeen Bestuur (AB), met 18 stemmen voor en 11 tegen, ingestemd de Kostentoedelingsverordening Watersysteembeheer 2024.
Er waren enkele zienswijzen ingediend, maar volgens ons vrij algemeen. Reacties in ons bestuur waren bijvoorbeeld ook dat we de huurders moesten ontzien. Die betalen echter niet op eigen naam een aanslag voor een huurwoning (komt bij de woningeigenaar en kan dan uiteraard wel via de huur alsnog doorberekend worden). Uiteraard betalen zij wel het tarief als ingezetenen.

Op 27 juni jl. heeft de meerderheid (waaronder de SGP) van het Algemeen Bestuur (AB), ingestemd met de uitgangspunten van het ontwerp Kostentoedelingsverordening 2024. Daarna heeft deze 6 weken ter inzage gelegen.
En hoewel hier en daar stevig is opgeroepen om zienswijzen in te dienen, zijn er slechts zes zienswijzen ingediend.

In de pers verschenen nogal wat berichten over het onredelijk zou zijn dit voorstel door te voeren omdat de burgers dan stank voor dank zou krijgen. Met name de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft zich in de Meppeler Courant en daaraan gekoppelde kranten nogal fors uitgelaten. Ingezetenen (de burgers) zouden de dupe worden en agrariërs ontzien, waarom er partijen zijn die aandringen op verlaging van het ingezetenenaandeel (de enige knop waar we aan kunnen draaien).

Kostenverdeling Watersysteem

Er wordt maar steeds geroepen dat wij met dit voorstel de agrariërs ontzien. Ook dat de waardestijging van woningen afvlakt. (Recent in het nieuws trouwens dat de huizenprijzen al weer stijgen en overbieden al weer in beeld komt).

In ingezonden stukken van mij, die o.a. in de Meppeler Courant hebben gestaan, heb ik aangegeven dat een waterschap steeds meer doet in projecten die niet alleen voor de boer gedaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de dure projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Veiligheid gaat ons allen toch aan? Dat is dan ook minstens zo belangrijk voor alle inwoners en het gehele bedrijfsleven (niet alleen landbouw). Overname stedelijk water is verplicht opgenomen in de Waterwet 2009. Geleidelijk wordt dat in steeds meer gemeenten overgenomen. Ook dat is voor de ingezetenen minstens zo belangrijk als voor de agrarische sector. En bij voldoende en schoon water hebben wij allen belang.
Daar wordt echter totaal niet op gereageerd.

Ook hebben we doorgerekend dat het tarief voor een hectare grond in 8 jaar (van 2016 t/m 2023) is gestegen van € 74,62 tot € 88,28. Dat is dus een stijging van 18,3% in 8 jaar.
Voor een woning met een waarde van € 200.000 in 2016 zou € 102,60 verschuldigd zijn. Als diezelfde woning in 2023 een waarde had van € 400.000 is € 156,80 verschuldigd. Gemiddeld praten we dan over € 6,78 meer per jaar.
Ik heb onderzoek gedaan naar 40 te koop staande woningen in 9 gemeenten in ons werkgebied en de WOZ waarden 1-1-2015 vergeleken met 1-1-2022 (laatst bekende peiljaar). Dan kom ik op een stijging van 48,55%. Nog lang geen verdubbeling.

Hiervoor hebben we al een aantal zaken opgesomd waarom het volgens de SGP gerechtvaardigd is een ingezetenenpercentage van 35% te blijven hanteren.

Als aanvulling kunnen we nog noemen dat er nog steeds een zogenaamde weeffout zit in het belastingstelsel voor de waterschappen. De weeffout is de onredelijke invloed die de hoge waarde van wegen en spoorwegen heeft op de tarieven van de eigenaren van onbebouwde grond. De totale waarde van spoorwegen en (snel)wegen wordt toegerekend aan de totale waarde van Ongebouwd (dus de waarde van alle soorten wegen en landerijen exclusief Natuur).
Een persoon waar ik in de pers mee gediscussieerd heb, ging er in het geheel niet op in waarom de SGP het gerechtvaardigd vindt dat inwoners wat meer betalen door overdracht stedelijk water van gemeenten naar waterschappen, de zeer lage heffing per hectare natuur, de weeffout waardoor (spoor)wegen bij de waarde van ongebouwde (landbouw)grond opgeteld wordt. Dat was waarschijnlijk te lastig.

Voor ons zijn dat wel allemaal redenen waarom de SGP van mening blijft dat dit voorstel gesteund kan worden.

Een belastingstelsel waarbij de lasten procentueel zo evenwichtig mogelijk verdeeld worden over de verschillende belastingcategorieën blijft echter nog steeds onze wens.

In de doorgerekende varianten met 30 resp. 25% ingezetenenaandeel zitten we bij de tot nu toe gehanteerde 35% naar onze mening nog steeds beste. Wat men binnenhaalt met een iets lager vast ingezetenenbedrag, is men dubbel en dwars weer kwijt bij een ingezetenenaandeel van 30%. Bij 25% zou dan het ingezetenenbedrag ten opzichte van een woning van € 200.000 € 7,83 voordeel opleveren.
De percentages voor grond en gebouwen (dus zowel woningen als bedrijfsgebouwen) stijgen dan extreem. Ook daarom blijft de SGP kiezen voor een percentage van 35 voor de ingezetenen.

De SGP blijft van mening dat we met dit voorstel een alleszins redelijk voorstel doen. Wij stemmen er dus mee in.

Omdat ik de indruk heb, dat ook lang niet alle medebestuursleden weten waarover het precies gaat, heb ik hen gevraagd of zij dat voor hun zelf wel in beeld hebben. Volgens mij had dat niemand. Mijn eigen situatie heb aan de hand van de aanslagen 2016 t/m 2023 in een tabel weergegeven (met de wetenschap dat iedere situatie weer wat anders kan zijn).

Waterschapslasten excl. zuiveringslasten (3 v.e.) 

 

Belastingjaar

WOZ-waarde

Bedrag aanslag (woning)

Bedrag aanslag (ingezetenen)

 

 

 

 

 

2016

358.000

183,65

103,12

2017

326.000

163,65

104,42

2018

318.000

146,28

96,37

2019

346.000

156,74

98,92

2020

320.000

139,52

101,10

2021

336.000

147,84

106,57

2022

354.000

150,10

109,46

2023

394.000

154,45

115,46

 

Bedrag aanslag woning is in 8 jaar gedaald van € 183,65 naar € 154,45 (is min 16%).

Bedrag ingezetenen is in 8 jaar gestegen van € 103,12 naar € 115,46 (is plus 12%).

 

Lees ook: Uitgangspunten ontwerp Kostentoedelingsverordening 2024 d.d. 5 juli 2023 en Artikelen over kostentoedelingsverordening enz. d.d. 20 juli 2023


Jan Visscher