3 oktober 2022

Aanpassing belastingstelsel

Op 20 september 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB)  unaniem ingestemd met de voorstellen van de Unie van Waterschappen (UvW) inzake de reactie richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) op de concept wetteksten voor aanpassing van het belastingstelsel.
Daarnaast is gevraagd om in te stemmen met het toepassen van tariefdifferentiatie voor gebouwen. De fracties van VVD, Ongebouwd, CDA en Gebouwd hebben daar tegengestemd. Omdat 2 leden van deze fracties afwezig waren, hebben 15 leden ingestemd en 12 leden stemden tegen.

Aanpassing belastingstelsel. De concept voorstellen van de Commissie Aanpassing Belastingstel (CAB) hebben we voor het eerst besproken in onze vergadering van 6 februari 2018.

Daarom hebben wij eerst onze bijdragen vanaf die tijd aan dit onderwerp maar eens weer doorgelezen.

Februari 2018 hebben wij gezegd dat de voorstellen niet voldeden aan de gestelde eisen. Een nieuw stelsel moest beter uitlegbaar, transparant, robuust en rechtvaardig zijn. Binnen ons waterschap konden de voorstellen bij de meeste partijen niet op instemming rekenen.

Op 18 september 2018 is er opnieuw over gesproken. Wij waren toen nog niet enthousiast en dat zal bij velen zo geweest zijn. De Unie van Waterschappen (UvW) heeft een pauze ingelast en pas op 19 november 2019 heeft ons AB weer gesproken over het vervolgtraject.

In de achterliggende tijd hebben wij in meerdere vergaderingen benoemd dat absolute prioriteit gegeven moet worden aan een gelijkmatige(r) tariefontwikkeling binnen het watersysteem.

Een belangrijk punt betreft de omvang van de bandbreedtes voor de categorieën ongebouwd en natuur. In eerdere bijdragen hebben wij aangegeven zelfs moeite te hebben met +/+ of -/- 30%. Geeft dat voldoende ruimte aan ons waterschap dat relatief dun bevolkt is en veel natuur heeft? Met de in het conceptwetsvoorstel opgenomen bandbreedte van +/+ of -/- 25% stemmen wij dan ook niet in. De toezegging dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wil vastleggen dat dit na een aantal jaren en onder bepaalde voorwaarden wel uitgebreid kan worden, vinden wij te mager. Neem dat nu gelijk op, is ons advies.

Tariefdifferentiatie was er in november 2020 onverwachts nog even aan toegevoegd. Dat verdiende geen schoonheidsprijs. Op zich staan wij daar ook nu, net als in november 2020, niet echt negatief tegenover. Wel is in de afgelopen jaren in gemeenteland gebleken dat daar veel ruimer mee omgegaan wordt dan bij de start was overeengekomen.

Wanneer tariefdifferentiatie ook in waterschapsland ingevoerd zou worden, hoe wordt dan duidelijk verankerd dat deze mogelijkheid alleen gebruikt wordt voor het neutraliseren van de verschillen in WOZ mutaties van woningen en niet-woningen? Dat is namelijk voor ons een harde voorwaarde.

Volgens ons is het een zeer terechte wens van de UvW om eerder dan pas in 2035 te evalueren (of het moet veel langer dan nu gedacht wordt, duren voordat de wet ingaat).

Wij hebben aan het begin gezegd dat we een goed uitlegbaar en rechtvaardig systeem willen. Omdat we als waterschap steeds meer taken in stedelijk gebied overnemen van gemeenten, zal er dan ook niet aan te ontkomen zijn dat dit invloed zal moeten krijgen voor het aandeel voor ingezetenen.

Dit zijn de punten van ons is eerste termijn.

Lees ook: https://wdodelta.sgp.nl/actueel/nieuws/voorstellen-aanpassen-belastingstelsel d.d. 20 november 2020

https://wdodelta.sgp.nl/actueel/nieuws/vervolgtraject-aanpassing-belastingstelsel d.d. 20 november 2019

https://wdodelta.sgp.nl/actueel/nieuws/unievoorstel-aanpassing-belastingstelsel d.d. 29 september 2018 en

https://wdodelta.sgp.nl/actueel/nieuws/concept-voorstellen-commissie-aanpassing-belastingstelsel 7 februari 2018

Jan Visscher